26 July, 2019

Yuya Komoguchi - Picture (2014)Yuriko Mukojima - Right Here!! (1996)Yuri Hirota - Flea Circus (2015)Yuko Yokoi - Verde (2018)Yuko Fujiyama - Night Wave (2018)Yuji Ohno Trio - My Little Angel (1971)Yuji Ohno Trio - Plays The 'Standards' (2003)Yuji Ohno Trio - For Lovers Only (2008)Yuji Ohno Trio - Let's Fall In Jazz (2017)Yuichi Inoue - The Core (2013)Yuhan Su - City Animals (2018)Yu - Vegas Drive (2016)Youn Sun Nah - She Moves On (2016)Youn Sun Nah - Immersion (2019)Yoshitaka Kanno - Jazz Guitar (2012)Yoshitaka Kanno - Jazz Guitar Two Live at Montgomery Land (2012)YoshimiO, Susie Ibarra, Robert Aiki Aubrey Lowe - Flower Of Sulphur (2018)Yoshiko Kishino - My Little Christmas (1999)Yoshiko Kishino - Anthology - 20th Anniversary (2015)Yoshihito Eto Karate Chops - Karate Chops (2015)Yoshiaki Masuo - Winds Of Barcelona (1969)Yoshiaki Masuo - Are You Happy Now (1999)Yoko Kawaguchi - Before It's Too Late (2005)Yasutaka Tsutsui, Kosuke Ichihara, Masahiko Sato - Rumour (1973)Yasumasa Kumagai, Ryu Kawamura - OL'School Jazz (2009)Yasuko Agawa - Meu Romance (2008)Yasuko Agawa - Jazz Ballads (2005)